NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Mô tả công việc Hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty Kiểm soát các thủ tục chứng từ, việc chấp hành các quy trình, quy định về quản lý tài chính […]